Закупуване

Структура за закупуване на имот

За бъдещите собственици на жилище в комплекс Jade предлагаме два варианта на заплащане при извършване на сделката:

Own money

Със собствени средства

Credit

Чрез жилищен кредит

Гъвкава схема на плащане

При закупуване на имот ние прилагаме гъвкава схема на плащане, съобразена с етапите на строителството, като следваме следната обща структура:

• Депозит за запазване на апартамента в размер 2 000 евро и сключване на депозитно споразумение за сключване на предварителен договор за покупко-продажба на продаваемия имот. Депозитът е валиден в срок от 14 календарни дни и се приспада от последващия етап на плащане.

• 70% от размера на продажната цена–при подписване на предварителния договор за покупко-продажба /Наличен Акт 14/
• 20% от размера на продажната цена–в срок до 14 раб. дни от датата на представяне на Акт 15
• 10% от размера на продажната цена–в срок до 14 раб. дни от датата на представяне на Акт 16

При необходимост клиентът да използва жилищен кредит, етапите се предоговарят заедно с финансиращата банка.
Ние договаряме преференциални условия за банково финансиране при самоучастие от 20% от продажната цена на съответното жилище в началния етап на покупко-продажбата.

Възможностите за преференциално банково финансиране

За своите бъдещи клиенти и собственици на недвижим имот в жилищен комплекс JADE 2 Residential Complex, ние ще договорим с водещи банки преференциални параметри на кредитиране. Условията за кандидатстване за такова финансиране е самоучастие на клиента в размер на 20% от цената на съответния апартамент.
В случай, че имате възможност да участвате със собствени средства в този размер в началния етап на покупко-продажба, избрали сте предпочитано жилище и желаете да кандидатствате за преференциално банково финансиране, трябва да имате предвид следните основни изисквания на финансиращата институция към кредитополучателя:

• Да бъде пълнолетно и дееспособно лице на възраст до 65 г.
• Да е с доказана платежоспособност
• Дa е с постоянно местоживеене в Република България
• Да няма неизплатени изискуеми държавни и общински вземания, което се декларира в искането за кредит.

Платежоспособността се определя на база обективни критерии, като:

• Нетен средномесечен доход от трудови правоотношения за последните 6 месеца
• Средномесечен доход на база данъчна декларация след приспадане на данъчни и други задължения
• Доходи от наеми, пенсии и др.
• Остатъчен доход от 200 лв. за всеки пълнолетен член и по 150 лв. за всеки непълнолетен член на семейството, а при едночленно семейство – 300 лв.

При недостатъчна платежоспособност на кредитоискателя може да се отчете и платежоспособността на съдлъжник, като изискванията към него са същите.
Максималният размер на кредита е до 500 000 лв. или 250 000 евро, а максималният срок за погасяване – до 35 години или 420 месеца.
При отпускане на преференциален кредит се сключва задължителна застраховка имот за размера на кредита, включваща определени рискове, като плащането на застрахователната премия не може да бъде разсрочено.
Погасяването на кредита може да бъде както с месечни анюитетни вноски, така и с индивидуален погасителен план.
Необходимо е да предвидите време за подготовката на документи, които трябва да представите пред банката при кандидатстване за преференциално финансиране. Една част от документите са по образец, като например:

• Искане за ипотечен кредит
• Документ за месечно трудово възнаграждение, издаден от работодателя, който да послужи само и единствено пред банката
• Съгласие на работодател за превеждане на работна заплата.

Други изискуеми документи са:

• За странични доходи
• Копие от нотариален акт на имота, който ще служи за обезпечение, разрешение за ползване и др.
• Предварителен договор за покупко-продажба
• Удостоверения за данъчна оценка с платени данъчни задължения за имот
• Удостоверение за семейно положение
• Удостоверение за наличие или липса на задължения и др.

Таксите и комисионите са съгласно параметрите за преференциален ипотечен кредит или, в случаите, в които това е приложимо, съгласно тарифата на банката. Специално внимание обръщаме на таксата за предсрочно погасяване, която е в размер на 1% от предсрочно погасената сума, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.
За да спестите време трябва да имате също така предвид, че има възможност банката да направи предварително одобрение за отпускане на кредит и към момента на кандидатстване в случай на непроменени обстоятелства кредитът ще Ви бъде отпуснат.
Консултантите ни ще Ви предоставят всички детайли и ще отговорят на Вашите въпроси относно възможностите за преференциално банково финансиране. В случай на необходимост ще Ви осигурим и консултация с кредитен експерт.

Call Now